Skip to content
ReFrezh
ReFrezh

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Onderstaande algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben enkel betrekking op klanten van ReFrezh.

1. Definities:

1.1 “ReFrezh” is een handelsnaam van Global Dental Science Europe B.V. en levert diensten waar onder behandelingen en tandprothetische producten.

1.2 “Koper” is de klanten van ReFrezh.

1.3 “Verlengde arm constructie” heeft betrekking op alle “niet-voorbehouden handelingen” die door ReFrezh in opdracht van de Tandarts worden uitgevoerd.

1.4 “Overeenkomst” is de samenwerkingsovereenkomst tussen Global Dental Science Europe B.V. en Koper welke automatisch tot stand komt bij het gebruik van de diensten en producten van Global Dental Science Europe B.V.

1.5 “Opdrachtbevestiging” Is de bevestiging van de opdracht van de koper voor een specifiek product van Global Dental Science B.V.

1.6 “Reparaties” Niet door Global Dental Science B.V. uitgevoerde techniek o.a. Rebasing, breukreparaties, tanduitbreuk etc.

1.7 “Het Product” Alle techniek producten geleverd door Global Dental Science Europe B.V. aan koper.

2. Algemeen:

2.1 Deze verkoopvoorwaarden en algemene bepalingen (hierna: ‹‹Algemene Verkoopvoorwaarden››) zullen van toepassing zijn op alle verkopen en prijsopgaven door “ReFrezh” aan kopers alsmede op diensten en/of werkzaamheden, voortvloeiend uit overeenkomsten van koop en verkoop, dan wel daarmee verband houdend.

2.2 Iedere afwijking, aanvulling en/of verandering vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van “ReFrezh” en geldt uitsluitend voor de overeenkomst, waarbij deze bedingen zijn gemaakt.

2.3 Uitsluitend deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen van toepassing zijn op alle prijsopgaven en verkopen door “ReFrezh” aan koper, ongeacht enig andersluidende bepaling in kopers Algemene Verkoopvoorwaarden.

2.4 “ReFrezh” behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.

2.5 In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht of anderszins niet bindt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.6 Een exemplaar van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is op eerste aanvraag bij “ReFrezh” te verkrijgen.

3. Offertes:

3.1 Alle offertes van “ReFrezh” zijn bindend gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Overeenkomsten tussen “ReFrezh” en koper komen pas tot stand indien en voor zover orders zijn geaccepteerd door “ReFrezh”. “ReFrezh” is vrij om – binnen haar normale bedrijfsuitoefening – orders te accepteren of te weigeren.

3.3 Na de totstandkoming van de “Overeenkomst” zal ”ReFrezh” gebruikmaken van de “Verlengde arm constructie” om behandelingen in opdracht van de koper uitvoeren.

4. Prijs:

4.1 De overeengekomen prijzen, zoals vermeld op de opdrachtbevestiging, zijn exclusief BTW, tenzij anders weergegeven. De vermelde prijs is exclusief eventuele transport- en transportverzekeringskosten voor vervoer van de goederen naar een plaats van aflevering binnen Europa, tenzij anders overeengekomen.

4.2 “ReFrezh” heeft het recht prijsverhogende factoren na het afsluiten van de overeenkomst, zoals prijsstijgingen van de leveranciers van “ReFrezh”, invoerrechten of andere rechten, vrachten, lonen en sociale lasten, koerswijzigingen, in rekening te brengen.

5. Levering:

5.1 Levering geschiedt alleen per bestelverpakkingseenheid, zoals vermeld in de prijslijst zoals gehanteerd door “ReFrezh”.

5.2 De door “ReFrezh” aangegeven levertijden zijn mede afhankelijk van externe partijen c.q. transporteurs, de door “ReFrezh” gehanteerde lijsten, technische specificaties, maten en dergelijke, zijn door “ReFrezh” naar beste kunnen opgesteld, doch zijn slechts benaderingen en schattingen en geven als zodanig geen enkele garantie. Afwijkingen, door welke oorzaak ook, geven geen recht op schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst noch tot niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

5.3 Aflevering vindt plaats op de wijze en op de plaats zoals bepaald in de opdrachtbevestigingen van “ReFrezh” aan koper of op de wijze die door “ReFrezh” schriftelijk is bevestigd. Indien geen plaats van aflevering is vastgesteld in de opdrachtbevestiging, is de vestiging van “ReFrezh” te Tilburg de plaats van aflevering.

5.4 Omstandigheden, welke de import, de ver- of bewerking, de productie, de verzending der levering, verhinderen of vertragen, alsmede alle overmacht opleverende omstandigheden, ontslaan “ReFrezh”, indien en voor zover wenselijk, van de verplichting tot levering van een gedeelte, zonder dat “ReFrezh” tot enige schadevergoeding is gehouden.

5.5 “ReFrezh” heeft het recht een levering op te schorten indien de koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit eerder gesloten overeenkomsten.

5.6 De koper draagt zelf het risico van beschadiging en tenietgaan van zijn goederen vanaf het moment dat de goederen zijn afgeleverd op het door de koper opgegeven afleveradres of indien geen plaats van aflevering is vastgesteld, vanaf het moment van aflevering in de vestiging te Tilburg.

5.7 De koper stelt alle benodigde faciliteiten en materialen ter beschikking die nodig zijn voor de behandelaar van “ReFrezh” om de behandeling volgens gestelde normen te kunnen uitvoeren.

5.8 “ReFrezh” voert enkel behandelingen voor en na “Reparaties”, uit indien gebruik gemaakt wordt van een dagdeel bij “ReFrezh”.

5.9 Voor “Reparaties” van producten van “ReFrezh” wordt het product vervangen voor een nieuw product met een gereduceerd tarief.

5.10 Een dagdeel is te boeken bij een afname van minimaal 3 uur met een minimale behandel omzet van 210 euro (excl. techniekkosten). Bij elk extra geboekte dagdeel-uur is minimaal 70 euro meer behandel omzet (excl. techniekkosten) vereist. “ReFrezh” kan tijdens een dagdeel extra behandelingen uitvoeren, zoals een rebasing plaatsen, intake, consults, controles, aanbrengen van tissue conditioner en eventueel andere behandelingen in overleg.

6. Betaling:

6.1 De koopprijs is door koper verschuldigd op het moment van aflevering. Facturatie vindt wekelijk plaats. Alle betalingen verlopen per automatische incasso en plaats te hebben op de 30ste dag na factuurdatum op een door “ReFrezh” aan te wijzen bank- of postrekening. Facturatie verloopt digitaal via de email en bestaat uit tandtechnieknota, seperate behandelnota en verzamelfactuur.

6.2 “ReFrezh” behoudt zich nadrukkelijk het recht voor te allen tijde volledige vooruitbetaling, contante betaling bij aflevering of nadere zekerheden voorafgaande aan aflevering te verlangen, indien zij dit in verband met de financiële positie of slechte betalingshistorie van koper noodzakelijk acht.

6.3 In het geval dat koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is “ReFrezh” gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, de desbetreffende koopovereenkomst ontbonden te achten of levering uit te stellen onder voorbehoud van het recht van “ReFrezh” om schadevergoeding te vorderen.

6.4 In het geval dat koper zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is koper aan “ReFrezh” een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,5% voor iedere of gedeelte van de maand, waarmede de vervaltermijn wordt overschreden. Tevens is de koper de buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van tenminste 15% van de achterstallige betaling, onverminderd de aan “ReFrezh” verder toekomende rechten op schadevergoeding.

7. Reclamaties:

7.1 Reclamaties dienen binnen acht dagen na aflevering schriftelijk bij “ReFrezh” te worden ingediend, bij gebreke waarvan de koper wordt geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

7.2 De koper is niet gerechtigd op grond van zodanige klachten betaling te weigeren of uit te stellen.

7.3 De koper dient klachten die verband houden met ondeugdelijke levering van of transportschade aan producten op de desbetreffende transportdocumenten aan te geven.

8. Aansprakelijkheid:

8.1 Behoudens de garantieverplichting zoals omschreven in het vorenstaande is “ReFrezh” niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook aan de zijde van de koper opgekomen, in verband met door ons geleverde producten of verrichte diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld van “ReFrezh” of van haar personeel.

8.2 De aansprakelijkheid van “ReFrezh” is in dit geval beperkt tot een bedrag zijnde de helft van de netto factuurwaarde van de geleverde goederen per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen. In geen geval is “ReFrezh” aansprakelijk voor indirecte schade of door enigerlei andere gevolgschade.

8.3 “ReFrezh” is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van de koper of personen voor wie de koper aansprakelijk is, noch in het geval dat de producten door niet-gekwalificeerden zijn gebruikt.

8.4 Schadeclaims moeten binnen drie maanden na het ontstaan van de schade bij “ReFrezh” schriftelijk zijn gemeld op straffe van verval.

8.5 Koper vrijwaart “ReFrezh” voor alle aanspraken van derden te zake van door “ReFrezh” geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden.

9. Eigendomsvoorbehoud:

9.1 “ReFrezh” behoudt zich het eigendom voor van alle door “ReFrezh” aan koper geleverde producten. Het eigendom van deze producten gaat eerst op koper over zodra deze aan al zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens “ReFrezh” heeft voldaan. Indien en voor zover te enige tijd als gevolg van een wettelijke regeling de werking van dit artikel ten nadelen van “ReFrezh” mocht worden beperkt, verbindt koper zich op eerste verzoek van “ReFrezh” ten behoeve van “ReFrezh” een bezitloos pandrecht te vestigen ter zake alle aan cliënt geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van “ReFrezh” op koper.

10. Garanties:

10.1 Indien producten geleverd worden zonder een garantiebewijs zullen uitsluitend de volgende garantiebepalingen van toepassing zijn:

a) “ReFrezh” garandeert zijn producten tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van de aankoop, op alle XCL-producten geldt 5 jaar garantie, met uitzondering van tijdelijke voorzieningen zoals een immediaat prothese. Gebruikersschade en –slijtage zijn uitgesloten en jaarlijkse controle van “het Product” door “ReFrezh” of Koper verplicht;

b) Indien “ReFrezh” een gebrek bewezen acht, zal zij in overeenstemming met de koper het ondeugdelijke materiaal vervangen of de koper crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de koper verschuldigde prijs voor dat product, waarbij “ReFrezh” in geen geval tot meer of andere schadevergoeding dan hierboven genoemd is gehouden mits het product aan “ReFrezh” is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (vergezeld van naam, adres, aankoopbewijs en omschrijving van het probleem);

c) aanspraak binnen bovengenoemde periode op de garantie kan slechts worden gemaakt indien het geleverde conform de gebruiksaanwijzing gebruikt wordt, daaraan geen enkele reparatie of wijziging door de koper of personen voor wie de koper aansprakelijk is of door derden heeft plaatsgevonden en de schade niet het gevolg is van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of andere zich buiten onze schuld voordoende factoren, zulks ter beoordeling van “ReFrezh”. Reparaties  en behandelingen die onder garantie vallen dienen altijd in opdracht van “ReFrezh” gegeven te worden. “ReFrezh” accepteert geen declaraties of facturaties die niet in opdracht van “ReFrezh” zijn gegeven.

d) Voor de “ReFrezh” prothese die aangemeten zijn door een behandelaar van “ReFrezh”, geldt viertien dagen “niet goed geld terug garantie” op de techniekkosten. “ReFrezh” behoudt het recht om altijd het probleem te verhelpen. Bij garantie wordt de geplaatste prothese ingenomen.

11. Geschillen:

11.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van de met ons overeengekomen overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden uitsluitend geregeerd door het Nederlands recht. De daaruit voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Breda, Nederland.


De Algemene verkoopvoorwaarden van Global Dental Science Europe BV zijn gedeponeerd onder nummer 5881247 bij de KvK, Tilburg.